For Read full Biography: Click on Image …

Manju Lodha
Smt. Manju Lodha
Founder, Lodha Charitable Trust
Smt. Nisha Suman Jain
Industrialist and Socialist
Mahendra Kalantri
Shri Mahendra Kalantri
Director, Acclaim Mega
Kishor Khabiya
Mr. Kishor Khabiya
CMD, Khabiya Group
Shanker Kejriwal
Shri Shanker Kejriwal
Founder, Paropkar
Shri Narendra Gupta
Shri Jeenmata Prachar Mandal
Uttam V. Jain
Uttam V. Jain
Treasure, FAM
Laxminarayan Biyani
Shri Laxminarayan Biyani
Founder, Parmarth Seva Samiti
Shri Kanbehari Agrawal
Agrabandhu Seva Samiti
Smt. Suman R Agrawal
General Secretary, MPCC
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation
Name:
Designation